Abstrakt

Health technology assessment ve střední a východní Evropě

Souhrn

Health technology assessment (HTA) je v zemích střední a východní Evropy na různých úrovních. HTA instituce, které podporují rozhodovací procesy o cenách a úhradách zdravotnických intervencí, existují pouze v Maďarsku (od roku 2004), v Polsku (od roku 2005) a do jisté míry v Rumunsku. Ve zbytku regionu ovšem samozřejmě rozhodování o cenách a úhradách probíhá též. Procesy a kritéria, která země bez HTA institucí používají, většinou nejsou literaturou o HTA detailně popsána a studována. Do jaké míry se tedy tato kritéria s HTA shodují a jak si jsou rozhodovací procesy s HTA a bez HTA podobné, co se týče svých výsledků, ceny a přínosů, zatím není příliš známo. Pro země jako ČR, které zavedení HTA zvažují, jsou však tyto otázky podstatné. Pokud HTA stojí více, než co obvykle přináší, je třeba zvážit, zda je opravdu nutností. Obsáhlejší zhodnocení HTA jakožto politiky chybí nejen ve středoevropském regionu, ale i ve světě. Časné kanadské studie z 90. let sice nabídly možnou kvantifikaci úspor, které HTA teoreticky přinesla, ale novější rakouské studie otázku přínosů HTA jak pro veřejný rozpočet, tak pro zdraví populace odmítly blíže kvantifikovat kvůli metodologickým překážkám. Identifikovaly zároveň i jiné možné přínosy HTA, jako například povědomí o HTA, užitečnost HTA pro rozhodovací procesy a jejich kultivaci. Výzkum ve střední a východní Evropě by měl pro začátek tyto přínosy vzít v potaz a porovnat je se situací v zemích bez HTA. Společně s tím by též měl popsat cenu za HTA a cenu systémů bez HTA. Výsledné porovnání by ovšem nemělo být čistě finanční úvahou, ale mělo by pamatovat na to, že legitimita HTA vyplývá z jeho vstupů na základě procesní spravedlnosti, a nikoliv výstupů.

Klíčová slova

hodnocení zdravotnických technologií, přínosy a náklady HTA

Summary

img_1174-o

Olga Löblová, Ph.D.

Health technology assessment (HTA) in the countries of Central and Eastern Europe has several faces. HTA institutions which support decision-making processes of pricing and reimbursement of medical interventions exist only in Hungary (since 2004), Poland (since 2005) and to some extent in Romania. In the rest of the region, however, decisions on pricing and reimbursement also take place. The processes and criteria that countries without HTA institutions use are, however, mostly understudied by academic literature on HTA. It is still unknown, then, to what extent their criteria match criteria generally used by HTA, and how similar decision-making processes with and without HTA are in terms of their results, costs and benefits. These issues are important for countries like the Czech Republic, which are considering the introduction of HTA. If HTA costs more than what it typically brings, its necessity should be reconsidered. A broader evaluation of HTA as a policy is lacking not only in Central Europe, but also globally. Early Canadian studies from the 90s offered a possible quantification of savings theoretically imputable to HTA, but recent Austrian studies set aside the quantification of the benefits of HTA for both public budget and population health due to methodological obstacles. They identified, however, other possible benefits of HTA, such as awareness of HTA, usefulness of HTA for decision-making processes and the cultivation of decision-making environment. Research in Central and Eastern Europe should take these benefits into account and compare them to the situation in countries without HTA. Along with that it should also describe thENGcosts systems with and without HTA. The resulting comparison should not, however, be a purely financial consideration, but should remember that the legitimacy of HTA results from its inputs on the basis of procedural justice rather than its outputs.

Key words

health technology assessment, costs and benefits of HTA

Olga Löblová, Ph.D.
Central European University, Budapest, Hungary
e-mail: loblovao(at)spp.ceu.edu