Komentář

Poznámky k článku prof. MUDr. Skřičkové

„Mapování epidemiologické situace nemalobuněčného karcinomu plic a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu neresekovatelného a metastatického stadia v letech 2007-2013”

Zajímavé údaje, které jménem kolektivu autorů představila ve svém článku prof. Skřičková, potvrzují obecně známý jev ‒ neustále rostoucí onkologickou zátěž naší populace. Jedná se o trend, se kterým je potřeba se každoročně vyrovnávat při plánování zdravotně pojistného plánu. Na léčbu těch nejtěžších onemocnění v rámci specializovaných center vydala VZP v minulém roce 7,8 miliard korun, v letošním roce plánujeme již výdaj 8,5 miliardy, nárůst je tedy markantní. Navzdory obrovským pokrokům ve vývoji nových léčivých přípravků však nemůžeme pouhou léčbou vyřešit čím dál palčivější problematiku nádorových onemocnění.

Naše opatření se tedy soustředí jednak na preventivní aktivity, jednak na racionální využívání limitovaných finančních zdrojů na zdravotní péči. Pokud jde o v článku zmíněný karcinom plic, pak klientům naší zdravotní pojišťovny, kteří chtějí skoncovat s kouřením, nabízíme až 500,- Kč jako finanční příspěvek na náklady spojené s nákupem léčivých přípravků na odvykání kouření. Významnou roli při snižování expozice karcinogenům a omezování rizikového chování populace hraje též optimálně nastavená legislativa, a z tohoto důvodu podporujeme i přijetí tzv. protikuřáckého zákona. Je známo, že časná diagnóza bezpříznakového onemocnění stanovená v rámci screeningových programů umožňuje léčit již bezpříznaková časná stadia onemocnění, a tak výrazně zvýšit šanci na dlouhodobé přežití pacientů. Je tedy potřeba zaměřit úsilí i na tento typ sekundárních preventivních opatření. V České republice bylo v lednu 2014 za naší výrazné podpory zahájeno adresné zvaní občanů k preventivním vyšetřením na rakovinu prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla.

Pokud už na onemocnění dojde, naší snahou je zpřístupnit co nejširšímu počtu našich pacientů moderní protinádorovou „cílenou” léčbu. V rámci kontroly racionální spotřeby léčivých přípravků je třeba přijmout řadu opatření, která nám pomáhají zvládat stále vyšší a vyšší finanční nároky vynakládané na péči o pacienty s těžkými zhoubnými onemocněními. Jednotlivé kroky, které realizujeme v této oblate, se zaměřují na pečlivé hodnocení zdravotnických technologií v okamžiku vstupu na trh, dále na pravidelné kontroly přímo u poskytovatelů zdravotní péče a na úspory v jiných kategoriích léčivých přípravků, např. v ambulantním sektoru. Právě takto „ušetřené” finanční prostředky pak mohou být směrovány na léčbu těch nejtěžších pacientů, jak je tomu v případě centrové péče.

V článku autorka poukázala i na jeden údaj, který se týká dostupnosti léčby v pneumoonkologických centrech pro pacienty s NSCLC. Ač je v takovém případě vždy třeba vyvažovat mezi dostupností a tím, že pacienty soustředíme na špičkově vybavená pracoviště, je fakt, že více než polovina pacientů s pokročilým NSCLC do těchto center nedoputuje, alarmující. Aktuálně připravujeme ve spolupráci s odbornými společnostmi plán, jak zlepšit dostupnost komplexní centrové péče pro pacienty s karcinomem plic tak, abychom dosáhli úrovně známé z jiných onkologických diagnoz.

MUDr. et JUDr. Petr Honěk
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
e-mail: petr.honek(at)vzp.cz