Abstrakt 

Projekty kategorizace zdravotnických prostředků a přístrojové techniky

Souhrn

Je představen stručný přehled o kategorizaci zdravotnických prostředků a informace o pracovních skupinách, které se touto kategorizací zdravotnických prostředků zabývají. Je popsáno následné využití kategorizace zdravotnických prostředků ve stanovení úhrad zdravotnických prostředků prostřednictvím zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a také další využití kategorizace v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) is described.

IMG_1327-o

Mgr. Kateřina Pavlíková

Klíčová slova

zdravotnické prostředky, kategorizace, registr zdravotnických prostředků

Summary

A brief overview of the medical devices categorization is presented and information about workgroups dealing this medical devices categorization. Subsequent use of medical devices categorization in determining reimbursement of medical devices according to the Law No. 48/1997 Coll., on public health insurance and following use of categorization in the Register of medical devices (RZPRO) is described.

Key words

medical devices, categorization, Register of medical devices

Mgr. Kateřina Pavlíková
Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor farmacie – oddělení zdravotnických prostředků